Zaregistrovat do Novinek e-mailem

 


Jsme certifikovaný partner eTargetu:


Staňte se naším fanouškem
na Facebooku:

Facebook, staňte se fanouškem ByznysWebu na Facebooku, nabídka PPC reklamy a SEO.


Provozujeme vlastní portál BožíCeny.cz na srovnání cen a katalog firem:


Stáhněte si letáky PPC, SEO

 

 

Všeobecné obchodní podmínky používání služeb Reklama.ByznysWeb.cz

1. Provozovatel služby


Provozovatelem služby je IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., IČO: 27945014, se sídlem Sekaninova 8,      128 00, Praha 2 (dále Zhotovitel / Poskytovatel).

IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., provozuje všechny služby samostatně a nespolupracuje s jinými společnostmi, které by jménem IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., vykonávaly služby např. registrace do internetových katalogů, zvyšování návštěvnosti webu a SEO služby. Jakákoliv podobná nabídka od konkurenční firmy je považována za podvodné jednání a zneužití dobrého jména společnosti IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., a její ochranné známky ByznysWeb.cz.
 

2. Další ujednání

Předmětem těchto obchodních podmínek je naplánování internetové reklamní kampaně PPC a SEO optimalizace Objednavatele a Zhotovitele ve vyhledávačích a kontextových systémech a její následná správa, včetně sprostředkování reklamních ploch s cílem zajistit Objednaveteli návštěvníky jeho internetové prezentace podle domluvené strategie.

Naplánování a správa obsahují:

 • výběr klíčových slov
 • tvorbu reklamních textů
 • aktivaci kampaně
 • informování klienta, zasílání pravidelných reportů
 • dozor nad kampaní

Dozor nad kampaní zahrňuje:

 • změnu klíčových slov v průběhu kampaně
 • změny textů v průběhu kampaně

V případě, že není domluveno jinak, jsou změny klíčových slov a změny reklamních textů interní záležitostí Zhotovitele a nejsou prezentovány Objednavateli. Počet zásahů  do kampaně Objednavatelem není omezen, Zhotovitel ale nezodpovídá za případnou neefektivitu kampaně.

Služby ohledně klíčových slov a textů jsou zahrnuty v ceně pro jazyky český a slovenský. Pokud bude součástí kampaně text/slovo v jiném jazyku, bude příplatková cena předmětem předem dojednána mezi Objednavatelem a Zhotovitelem.

Reklamními plochami se rozumějí plochy určené pro PPC reklamu na službách spravovaných společnostmi Google Ireland Limited (AdWords), Seznam, a.s. (Sklik), Etarget a.s. Pokud Objednavatel písomní instrukcí doručenou Zhotoviteli neprojeví výslovné přání tykající se výběru ploch, je tento výběr v kompetenci Zhotovitele.

Objednavatel přehlasuje, že byl oboznámen s princípem PPC reklamy jak ve vyhledávačích, tak v kontextových systémech, včetně principu pohyblivé ceny překliku, že tímto principem rozumí a je si vědom toho, že se jeho reklama nemusí zobrazit při každém hledání klíčového slova nebo zobrazení kontextové plochy. Uvedená skutečnost je dána technickou podstatou systémů, může být způsobena i omezením ze strany uživatele a nezobrazování reklamy tedy není důvodem k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel se v rámci profesionální etiky a svých technických možností může pokusit případné omezení na stráně Objednavatele identifikovat a poskytnout rady k jejich odstránění.

Cena za poskytované služby je závazná a skladá se z ceny:

 • za analýzy
 • servisní poplatky a poplatky za návštěvníky odvedené formou tzv. překliku, z reklamních ploch na odkaz směřující na domluvené internetové stránky Objednavatele. 

Závazným podkladem pro zúčtování počtu překliků a jejich cen jsou podklady od jednotlivých provozovatelů reklamních ploch nabízených Zhotoviteli.

Cena za analýzy a servisní poplatky na domluvené platební období je splatná předem.

Poplatky za překliky jsou hrazeny formou předplatného kreditu, kterého výši a počet doplňování, za předpokladu dodržení minimální platby domluvené touto smlouvou, určuje Objednavatel sám. Nevyčerpaný kredit není Zhotovitel povinen vrátit na účet Objednavatele. Zhotovitel mailem upozorní Objednavatele v případě, že se jeho kredit blíží k nulové hodnotě. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a bude připočtena dle aktuální sazby DPH. Po uskutečnění úhrady bude Zhotovitelem obratem vystaven a mailem zaslán daňový doklad.

 

3. Práva Objednavatele

3.1 Objednavatel má v rámci PPC kampaně právo:

 

 • v průběhu kampaně v objednaném rozsahu měnit svá klíčová slova a text reklamného sdělení, příp. omezit Reklamní plochu. Poskytovatel je povinen požadované změny zrealizovat, resp. Objednavateli poradit tak, aby byla dosažena co nejlepší efektivita kampaně.
 • Požádat o vyřazení slov, které překračují Objednavatelem akceptovatelnou cenu, z reklamní kampaně. Objednavatel bere na vědomí, že vyřazení slov může mít značný vliv na výsledky kampaně a že v některých oborech může překračovat běžnou cenu slov.
 • Požádat Zhotovitele o předčasné ukončení kampaně. Poskytovatel je povinen žádosti o ukončení vyhovět, Objednavatel však nemá v tomto případě nárok na vrácení částky za nevyčerpané služby, včetně kreditu.
 • Na vrácení části kupní ceny odpovídající nezrealizované části kampaně. Pokud nebude možné dokončit kampaň z důvodů na straně Objednavatele, zejména při porušení těchto smluvních podmínek závažným způsobem nebo porušením podmínek reklamních ploch způsobených Objednavatelem, se poměrná část ceny nevrací.

3.2 Objednavatel má v rámci SEO kampaně právo:

 • na začátku realizace kampaně navrhnout klíčová slova (v objednaném rozsahu). Poskytovatel je povinen navržená klíčová slova akceptovat a do kampaně zařadit, resp. Objednavateli poradit tak, aby byla dosažena co nejvyšší efektivita kampaně.
 • Požádat Zhotovitele o předčasné ukončení kampaně. Poskytovatel je povinen žádosti o ukončení vyhovět, Objednavatel však nemá v tomto případě nárok na vrácení částky za nevyčerpané služby. Odstranění odkazu z konkrétního vyhledávače, v případě eshopu ze srovnávače zboží je individuální záležitostí Objednavatele a lze o ní požádat konkrétní vyhledávač, resp. srovnávač.
 • Na vrácení části kupní ceny odpovídající nezrealizované části kampaně do 60 dnů od spuštění kampaně. Pokud nebude možné dokončit kampaň z důvodů na straně Objednavatele, zejména při porušení těchto smluvních podmínek závažným způsobem nebo porušením podmínek reklamních ploch způsobených Objednavatelem, se poměrná část ceny nevrací.
 • Vyjádřit svou nespokojenost s umístěním webu ve výsledcích přirozeného vyhledavání nejpozději do 3.měsíce od spuštění kampaně. 

 

4. Práva Zhotovitele

4.1 Zhotovitel má v rámci realizace PPC kampaně právo:

 • Měnit text reklamního sdělení tak, aby byl v souladu s podmínkami Reklamních ploch nebo v případě, že usoudí potřebu změny z důvodu zefektivnění pozice inzerátu na dané ploše či zlepšení poměru zobrazení a překliků.
 • Na základě svého odborného uvážení přidat, příp. modifikovat klíčová slova pro zobrazení reklamního sdělení Objednavatele a podle informací získaných o Objednavateli - o jeho produktech, službách, nabídce - zejména z internetových stránek Objednavatele.
 • Vyhlásit celofiremní volno, které se z hlediska produktového supportu nepovažuje za pracovný den.
 • Spuštění kampaně odmítnout nebo kampaň ukončit podle podmínek reklamních ploch, pokud Objednavatel závady neodstraní.

4.2 Zhotovitel má v rámci realizace SEO kampaně právo:

 • Měnit text reklamního sdělení při registraci do katalogových vyhledavačů tak, aby byl v souladu s podmínkami jednotlivých vyhledávaču a srovnávačů zboží, nesmí ale změnit globální zaměření kampaně.
 • Na základě svého odborného uvážení přidat, příp. doporučit klíčová slova pro zvýšení návštěvnosti a prodeje na webu Objednavatele, dále změnit obsah titulní stránky, doplnit vlastnosti stránky, nadpisy a jiné úpravy na webu.
 • Vyhlásit celofiremní volno, které se z hlediska produktového supportu nepovažuje za pracovný den.
 • Spuštění kampaně odmítnout nebo kampaň ukončit podle podmínek jednotlivých vyhledávačů a srovnávačů zboží, pokud Objednavatel závady neodstraní.

 

5. Povinnosti Objednavatele

5.1 Objednavatel je při realizaci PPC kampaně povinen:

 • poskytnout Zhotoviteli součinnost při tvorbě reklamních textů a výběru klíčových slov, zejména u kampaní cílených pouze na část předmětu podnikání/činnosti Objednavatele nebo pokud o to Zhotovitel požádá, např. z důvodu využití odborných termínů, velkého množství produktů. Při tvorbě textů a výběru klíčových slov je nutné dodržovat stanovené podmínky reklamních ploch - délku textů, zákaz používání superlativ, dodržování pravidel správné gramatiky, zachování dobrých mravů, nepomlouvání jiných subjektů apod.
 • Seznámit se s podmínkami a inzertními pravidly Reklamních ploch. Zhotovitel na vyžádání nabídne Objednavateli odkaz na jejich znění.
 • Dodržovat pravidla funkčnosti stránek v souladu s podmínkami Reklamních ploch.
 • Akceptovat a zajistit, aby jeho reklamní sdělení a obsah internetových stránek nebyly v rozporu s všeobecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, s dobrými mravy a neporušovali zájmy Zhotovitele, třetích osob ani zájmy Reklamních ploch.

5.2 Objednavatel je při realizaci SEO kampaně povinen:

 • akceptovat Zhotovitelem zrealizované změny na webu a neměnit je na základě vlastního uvážení. Vyřazení klíčových slov a laická úprava již optimalizovaných sekcí webu může mít negativní vliv na umístění webu v přirozených výsledcích vyhledávání zejména na Seznam.cz a Google.cz. 
 • Brát na vědomí, že Zhotovitel je nucen dodržovat stanovené podmínky jednotlivých vyhledávačů - délku textů, napisů a popisů, počet klíčových slov a jiné.
 • Akceptovat a zajistit, aby obsah jeho internetových stránek nebyl v rozporu se všeobecně platnými zákony, pravidly jednotlivých vyhledavačů a srovnávačů, souvisejícími předpisy, s dobrými mravy a neporušoval zájmy Zhotovitele a třetích osob.

 

6. Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen při realizaci PPC reklamí kampaně:

 • po uhrazení částky a po doručení všech náležitostí nutných pro průběh kampaně Objednavatelem připravit a spustit do 10 pracovních dnů předmětnou PPC kampaň dle domluvy s Objednavatelem a svého odborného povědomí. Za datum úhrady se považuje datum připsání celé částky na účet Zhotovitele.
 • V případě, že změní text reklamního sdělení, zachovat reklamní sdělení v souladu s cílem kampaně.
 • Průběžně sledovat a optimalizovat kampaň.
 • Vykonávat produktový support běžící kampaně prostřednictvím mailu, případně telefonu, v pracovné dni od 9:00 - 16:00
 • zpřístupnit Objednavateli informace o stavu a průběhu kampaně formou statistik zasílaných mailem.

6.2 Zhotovitel je povinen při realizaci SEO kampaně:

 • po uhrazení částky a po doručení všech náležitostí nutných pro registraci do katalogových vyhledávačů (v případě, že webová prezentace Objednavatele ještě nebyla registrována) Objednavatelem připravit a poslat mailem ke schválení do 10 pracovních dnů návrh klíčových slov, popisků a metatagů. Průběh samotné SEO kampaně je individuální a trvá cca 1-3 měsíce. Za datum úhrady se považuje datum připsání celé částky na účet Zhotovitele.
 • V případě, že realizuje změny v obsahu webu, zavazuje se zachovat cíl kampaně.
 • Průběžně sledovat umístění webu na jednotlivá klíčová slova.
 • Vykonávat produktový support běžící kampaně prostřednictvím mailu, případně telefonu, v pracovné dni od 9:00 - 16:00.
 • Zpřístupnit Objednavateli informace o průběhu kampaně formou statistik zasílaných mailem.

 

7. Zhotovitel nenese odpovědnost za:

 • korektní zobrazení reklamního sdělení na Reklamních plochách nezpůsobeno chybou Zhotovitele
 • odmítnutí registrace webové prezentace Objednavatele katalogovým vyhledávačem, příp. srovnávačem zboží
 • technické výpadky a poruchy serverů Reklamních ploch ani Objednavatele
 • zobrazení odkazů na vybraná klíčová slova při každém hledání nebo na každém počítači, pozici sponzorovaného odkazu. V mezích možností jednotlivých partnerů je za určitých podmínek možné optimalizovat kampaň na upřednostnění pozice reklamního sdélení Objednavatele. Pro tento případ je však nutné  počítat se zvýšenou cenou za překlik.
 • Jiné důvody mimo zavinění Zhotovitelem, pro kt. není možné reklamní sdělení zobrazit.
 • Text a význam reklamního sdělení dodaného Objednavatelem.
 • Nezobrazování cílové stránky uživateli na základé uskutečněných překliků z Reklamních ploch v důsledku nedostupnosti internetových stránek Objednavatele nebo důvodů mimo zavinění Zhotovitelem.

V Praze, 18. 5. 2007